Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Hvinningdalskolen
Billedet på sidehoved

Opslagstavlen

 • ikon
  Forældreorientering.
  Tak for den store opbakning til besvarelse af kommunens forældretilfredshedsundersøgelse. Hvinningdalskolen havde en svarprocent på hele 70,3 %, hvilket er rigtig flot.
  Besvarelsen har været behandlet på et bestyrelsesmøde d. 2. maj efterfølgende i skolens samarbejdsudvalg. Den samlede undersøgelse er på det seneste Børne- og Ungeudvalgsmøde blevet behandlet i forrige uge.
  Som nogle måske har læst i Midtjyllands Avis og set i TV2 Østjylland er forældrene i Silkeborg Kommune generelt godt tilfredse med kommunens skoler. Tilfredsheden er gennemsnitlig større end de undersøgelser som ministeriet hvert år foretager på udvalgte skoler.
  Skolebestyrelsen har hæftet sig ved to områder på Hvinningdalskolen, som opfordre den nye skolebestyrelse at have opmærksomhed på. Den ene er skolens håndtering af elever – elevgrupper som oplever at være udsat for mobning, eller måske nærmere skolens kommunikation til elever og forældre om, hvad skolen foretager i disse sager. Bestyrelsen opfordre den nye bestyrelse til at inddrage de trivselsundersøgelser, som netop i disse dage foretage på alle klassetrin for at kunne drøfte denne udfordring på et endnu mere oplyst grundlag.
  Område to, hvor skolen adskiller sig mest markant fra øvrige skole er de fysiske rammer. Besvarelsen vil bestyrelsen fremover kunne anvende til at gå i dialog med det politiske udvalg om, hvordan de kan blive optimeret over år.
  Bestyrelsen er meget tilfreds med, at forældrekredsen udviser stor opbakning til at skolens pædagogiske medarbejdere gør sit bedste for at det enkelte barn trives og dermed gode forudsætninger for læring. Det ændre ikke ved som nævnt ovenstående, at der kan være elever som ikke oplever at være i trivsel og læring. Det skal vi selvfølgelig tage alvorligt.
  Kommunen planlægger at undersøgelsen gentages om 2 år. Det giver dermed et bedre grundlag for at kunne blive endnu mere konkret på, hvilke områder skolen kan/skal forbedre sig på i det de to undersøgelser kan sammenlignes.
   
  Kommunen mangler institutionspladser, hvorfor man har fået øje på Hytten og omdanne den til en daginstitution i området. Børne-og Ungeudvalget besluttede på det seneste møde d. 7. at omdanne Hytten til Troldebusken igen. Det betyder også, at skolen ikke kan anvende Hytte til SFO fra juli måned.
  Skolen er blevet hørt om, hvorvidt vi mener, at vi kan håndtere at have SFO på et mindre område i en periode indtil de mistede kvadratmeter er blevet genetableret på skolens område. Det har vi meldt positivt tilbage på, fordi som omtalte undersøgelse netop viser trænger skolen til et løfte. Der er ikke endnu lavet en anlægsbevilling, men vi forudsætter en bevilling til at kunne nybygge ca. 400 kvadratmeter inden for en overskuelig periode. Vi kan komme i en situation, hvor der både bygges ny hal og nye arealer på skolen. Der er i øvrigt med beslutningen sat midler af til at skolen opsætte eks.vis legeredskaber og ekstra aktiviteter i fritidsdelen i overgansperioden.
  Der kommer mere information om, hvordan vi tænker fritidsdelen organiseret i det kommende skoleår.

  En opfordring
  Skolen har fået en kulturkuppel/et væksthus med stor hjælp fra frivillige forældre og bedsteforældre. Stor tak for indsatsen. Uden den ville det ikke have været muligt for skolen at få den etableret. Området med kulturkuppel – bistader og hønsehold udvides nu med forskellige bed, hvori der sås forskellige planter – afgrøder. Det er et godt projekt, som skolen er stolt af og derfor gerne vil værne om. Her har vi brug for jeres hjælp. Vi har desværre haft hærværk på den nye kuppel og vil derfor opfordre jer til, når I f.eks. lufter hund eller er ude at spadsere at gå forbi området i sær om aftenen. På den måde kunne vi håbe på indirekte at gøre det interessant at udøve hærværk i området eller slippe hønsene løs. Området er tænkt som et udendørs klasselokale til natur og teknologiundervisningen.
   
  En opmærksomhed.
  Skolen har fået en henvendelse om at cykler har fået  løst boltene til cyklernes hjul. Det er en farlig leg og kan få meget uheldige konsekvenser. Det er nu 4 uger siden og der har ikke været flere, men vær alligevel opmærksom på børnenes cykler. Heldigvis er der rigtig mange børn som cykler i skole. I vid udstrækning er man også god til at sætte sin cykel på de anviste steder. De står dog så tæt, at vælter en cykel ved et uheld, vælter de øvrig i rækken ofte som dominobrikker. Så hvis der er nogen som tager ansvar og rejser dem igen, vil man som elev møde en væltet cykel. Vi oplever ikke på skolen, at det forekommer ret tid og vi har ikke viden om, at der forekommer systematisk hærværk cykler parkeret ved skolen.

  Claes Pedersen
  Skoleleder
  Claes Søndergaard Pedersen den 18-05-2018
 • Valg til skolebestyrelsen
  Ved valgmødet d. 2. maj 2018 blev følgende valgt til Hvinningdalskolens skolebestyrelse:

  Anders Petersen                                 børn på 4. og 6. årgang
  Morten Friis  Stenholt                          børn på 2. og 5. årgang
  Marianne Therkelsen                           børn på 5. og 9. årgang
  Annemette Lahrmann                          børn på 5. årgang
  Anja Toftbjerglund Laursen                  barn på 1. årgang
  Mogens Trads                                     børn på 5. og 8. årgang
  Ulla Gottlieb                                       børn på 5. og 8. årgang
  suppleant:
  Didde Nonbo Kristiansen                     børn på 0. og 2. årgang

  Det var ikke muligt blandt de fremmødte at få valgt flere suppleanter, hvorfor det vil være dejligt om der var forældre, som ville stille sig til rådighed som suppleant i det tilfælde der skulle blive behov. Man kan henvende sig til skoleleder Claes Pedersen med ønske herom.
  Hvis ikke der kommer indsigelser mod valghandlingen inden for 10 dage vil den nye skolebestyrelse mødes i juni måned for at konstituere sig med formand og næstformand.

  Valgbestyrelsen ved Hvinningdalskolen
  *Efter at ovenstående har været udmeldt er der to forældre som har meldt sig som suppleanter. Det drejer sig om:
  Christina Juul Olsen med børn på 5. og 8. årgang
  Stine Skytte Glerup med børn på 2. - 6. og 8. årgang
  De er nævnt i den rækkefølge de har meldt sig på banen.
  Der er nu valgt en bestyrelse samt 3 suppleanter.

   
  Claes Søndergaard Pedersen den 03-05-2018
 • ikon
  Kære forældre.
  Nedenstående kan I læse om Pulsskolen, et fantastisk sommertilbud for børn mellem 7½ - 16 år i uge 31.
   

  Pulsskolen er en idrætsuge for børn og unge mellem 7,5-16 år i sommerferien med leg, idræt og sjove oplevelser. På Pulsskolen prøver du 9 forskellige idrætsgrene, og du oplever glæden ved at dyrke idræt.  Pulsskolen foregår i Gødvad Hallen i uge 31, 2018. Læs mere i brochuren (se vedhæftet bilag) eller på www.pulsskolen.dk

   

   

  Med venlig hilsen

  Mikkel Curth

  [email protected]

  40892091

  Claes Søndergaard Pedersen den 28-01-2018