Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Hvinningdalskolen
Billedet på sidehoved

 

Målsætning

Hvinningdal Skolefritidsordning/Fritteren

Hvinningdal Fritidsdel er på nuværende tidspunkt normeret til 360 børn, og vi er pt. 20 ansatte (se Hvinningdalskolens hjemmeside under fritidsdelen). Vi har vores egen bygning, hvor 0-2. klasserne har base. 3. årgang + klubben har base i Hvinningdalhytten. Derudover kan vi benytte vores bålhus samt skolens faglokaler, såsom sløjd, hal, værksted, musiklokaler og vores lokalområde.

Vi bestræber os på, at der til hver årgang er tilknyttet 3 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. Vi afholder et årligt forældremøde i samarbejde med skolen. Forældresamtaler holdes ligeledes en gang om året. For 0 – 2 kl. afholdes de sammen med lærerne. I 3 kl. afholdes forældresamtalerne, hver for sig, men i forlængelse af hinanden.

I Hvinningdal Fritidsdel forholder vi os positivt til relationspædagogikken og tager udgangspunkt i den enkelte situation og dennes kontekst. Vi bruger de redskaber, der er nødvendige i de enkelte situationer. Historie-fortællinger er bl.a. et af de redskaber, vi bruger. Det vil sige, at vi noterer små episoder, som vi oplever i dagligdagen. Historierne fortæller os meget om det enkelte barn og kan også bruges i de tilfælde, hvor der kræves en ekstra støtte eller pædagogisk indsats og til at lave elevplaner efter. Vi vægter barnets fritid og mulighed for at træffe frie valg højt. Vi vægter det enkelte barns trivsel, såvel som fællesskab, venskab og legerelationer - "gennem den sociale leg opbygger barnet erkendelse af, forståelse for og kompetence i at afstemme egne interesser i forhold til andres børns, og barnet øver sig i at handle og leve i større eller mindre fællesskaber eller samhørighed med andre. Det skaber sig sociale relationer, venskaber og uvenskaber - alt sammen bidrag til at blive et socialt individ (citat: Andersen og Kampmann). Vores personalegruppe består af en bred og farverig vifte af personer, der er med til at skabe husets gode, varme og tolerante atmosfære - og mange forskelligartede aktiviteter. Vi arbejder tæt sammen med undervisningsdelen, idet vi betragter børnenes hverdag i skole og Fritidsdelen som en helhed. Ca. en gang hver anden måned vil I modtage et nyhedsbrev fra jeres barns afdeling, dette vil bl.a. indeholde information om aktiviteter mm.

Hverdagen i Fritteren

I Fritteren er dagen inddelt i et morgen- og et eftermiddagsmodul, som kan vælges frit efter behov og til gældende takster. I skoleferie-perioder er det muligt at være i Fritidsdelen hele dagen. Morgenen betragtes som en stille stund på dagen, hvor de rolige aktiviteter vil være i højsædet. Der hygges og spises morgenmad, som Fritidsdelen tilbyder. Efter skoletid hentes børnene af Fritidsdelens personale i klasserne. Her checkes børnene ind og der fortælles lidt om dagens program i SFO’en. Nogle dage snakkes der om dagen, der er gået, svares på spørgsmål og leges, andre dage går vi direkte i SFO’en.

På hver afdeling er der et baserum eller område, her bestræber vi os på, at der altid skal være en voksen, som også er den der passer telefon og I kan henvende jer til hvis I har brug for hjælp til at finde jeres barn eller andet, I søger svar på. Hver klasse har en aftalebog/mappe. I aftalebogen skrives jeres telefon-nr. og beskeder, som er faste, altså beskeder, som er gældende for en længere periode. Det kunne f.eks. dreje sig om, hvorvidt barnet må give mundtlige beskeder omkring legeaftaler, og hvem der må hente barnet osv. Vi beder jer med jævne mellemrum om at opdatere aftalebogen. Dog er det vigtigt, at I også selv er opmærksomme på, at det bliver gjort.

Traditioner

I SFO'en har vi flere traditioner, som vi forsøger at holde fast i. Nogle er gamle, og andre er fra nyere tid; men alle er de en del af vores kultur.

Forældrekaffe

På hver årgang afholdes der et par gange om året forældrekaffe. Disse eftermiddage kan indeholde alt muligt f.eks. teaterforestillinger, lave julepynt mm. eller "bare" en kop kaffe og en snak.

Fastelavn

Holdes sammen med skolen i februar/marts måned. Vi er klædt ud, synger, leger, spiser guf og slår – selvfølgelig - katten af tønden.

Gøglermarked

Alle SFO'er i kommunen er samlet i Lunden sidst i maj måned. Alle SFO'er har en aktivitet med, som børnene kan prøve. Det er en super spændende eftermiddag i et hjemmelavet "tivoli" med masser af underholdning af enhver karakter.

Halloween

En forholdsvis ny tradition i Danmark, som SFO'en i sin tid trådte ind i stedet for vores sensommerfest. Det har vist sig at være en tilbagevendende succes med masser af uhyggelige oplevelser.

Julegaver

Hvert år op til jul laver vi forskellige julegaveværksteder, hvor vi tilbyde alle børn i huset, at de kan lave julegaver.

Scenen er din

Vi har nu i et par år afholdt "scenen er din". Børnene øver sig på et nummer, det kan bl.a. være dans, sang eller magi. Alle numrene vises for kammerater og forældre til et eftermiddagsarrangement.

Bag for en sag

Er et projekt, som vi kører hvert efterår. Vi bager en hel uge og åbner bager- butikker på flere afdelinger i SFO'en om torsdagen, hvor vi sælger brød og kager til favorable priser. Overskuddet går til organisationen Børns Vilkår.

Hockeyturnering.

Hvert år deltager piger og drenge fra 2. og 3. årgang i en hockeyturnering arrangeret af Virklund SFO.

Overnatning.

I løbet af foråret holder 1. årgang overnatning i SFO’en.

Forældresamarbejde

Vi vægter et godt, åbent og positivt forældresamarbejde, som bygger på tillid og respekt. Det er vigtigt for os, at vi, i fællesskab giver, jeres barn så gode oplevelser og udviklingsmuligheder som muligt. Netop derfor er det vigtigt, at vi løbende udveksler erfaringer omkring jeres barn. Vi forventer derfor, at I som forældre henvender jer til personalet, hvis I har brug for at snakke om jeres barn, ligesom vi selvfølgelig kommer til jer, hvis der er behov for det. Ligeledes er I altid velkomne til at henvende jer med ris og ros i forhold til vores arbejde. Vi er klar over, at I ser jeres børn og deres individuelle behov som det vigtigste i verden. Her er det dog vigtigt, at I som forældre er bevidste om, at jeres og andres børn skal kunne være en del af et fællesskab.

Når jeres barn bliver indskrevet på Hvinningdalskolen, bliver I automatisk tilbudt en plads hos os i fritidsdelen. For nogle børn kan denne overgang være en stor omvæltning. Vi stiller gradvis større krav til det enkelte barns selvstændighed og selvhjulpenhed, men vi prøver i vid udtrækning - i samarbejde med jer - at gøre overgangen fra børnehave til Fritidsdelen så lempelig som muligt.

Vi glæder os til samarbejdet.

Åbningstider:

Mandag til fredag er der åbent fra kl. 6.30 – 17.00

Åbnedage og lukkedage:

Vi har naturligvis åbent på alle skoledage.

Vi har lukket de 3 hverdage før påske, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag og uge 28, 29 og 30. Hvis der er behov for pasning på disse lukkedage, skal det meldes til kommunen, da en enkelt institution i kommunen altid har åbent. Der vil blive givet seddel med hjem ang. tilmelding.

Priser:

Se praktiske informationer

Indmeldelser/udmeldelser:

Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Udmeldelse er med en måneds varsel, enten til den 1. eller 15. i en måned.

Forsikring:

De personskader, børnene kan komme ud for i skolen, dækkes normalt af den enkeltes private ulykkesforsikring. Men ellers har kommunen tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elever i folkeskolen og børn i daginstitution. Her er det er god idé at anmelde tandskader, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå problemer. Hvis et barn bliver ansvarlig for en skade, enten ved forsætlig eller uagtsom handling, er det normalt familiens ansvarsforsikring, der dækker. Vi opfordrer til, at børnene ikke tager store beløb og genstande af værdi med. Vi kan ikke påtage os ansvaret for de ting, børnene ødelægger, beskadiger eller mister. Barnet kan eventuelt blive erstatningsansvarlig for skade forvoldt på person eller andres ting. Det anbefales derfor at undersøge, om I har en familieforsikring, der også omfatter barnets ansvar. Kun hvis tilskadekomst skyldes fejl eller forsømmelse fra skolens side, kan kommunen blive gjort erstatningsansvarlig